Những quy định về bao bì hàng hóa xuất nhập khẩu

Những quy định về bao bì hàng hóa xuất nhập khẩu
Bao bì hàng hóa không chỉ để trình bày, mô tả, quảng cáo cho sản phẩm; là vật bảo quản, chứa đựng sản phẩm mà bao