Những quy định về nhãn hiệu hàng hóa

Những quy định về nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu hàng hóa cụ thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều