Luật sử dụng Font chữ trong in ấn

Luật sử dụng Font chữ trong in ấn
Luật 1 Để việc đọc dễ dàng nhất ta nên dùng những Font chữ cổ điển đã được thời gian chứng minh đó là những font