Ứng dụng của decal trong cuộc sống

Ứng dụng của decal trong cuộc sống
Decal (còn gọi nhãn tự dính, giấy tự dính) là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột