Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu
Nhận diện thương hiệu (corporate Identity) là tất cả các hình ảnh về tập đoàn, công ty, doanh nghiệp hay về nhận biết sản phẩm trong