Miếng dán iPhone 3,4

Miếng dán iPhone 3,4
Dùng chống trầy cho iPhone 3G, 3GS, 4G, 4GS Không ảnh hưởng đến cảm ứng