Những quy định về nhãn hiệu hàng hóa

Những quy định về nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu hàng hóa cụ thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?
Theo quy định của nhà nước, nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của một cơ sở sản