Thiết kế phong bì thư

Thiết kế phong bì thư
Phong bì thư là một bao bì phổ biến được làm bằng giấy hoặc carton để chứa một đối tượng mỏng, phẳng như giấy hoặc tài