Cắt decal vi tính

Cắt decal vi tính
Đề can, viết tắt của từ Decalcomania, bắt nguồn từ tiếng Pháp là décalcomanie, còn được gọi decal, đềcal - là một loại nhãn tự dính,