Cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut
Kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM là hai hình thức chính của máy cắt decal Pcut CTN630. Đối vối cổng