In Backlit film

In Backlit film
Backlit film là một loại vật liệu trong suốt chuyên dùng trong in kỹ thuật số, được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo của