In decal lưới cửa kính

In decal lưới cửa kính
Để hạn chế tấm nhìn từ bên ngoài vào, tạo không gian sống và làm việc tập trung hơn, in decal lưới cửa kính được xem